Kontrakty IT

307335_r0_620

Kontrakty IT

 

Kancelaria świadczy usługi w zakresie przygotowania oraz analizy wszelkich umów oraz dokumentów niezbędnych jej klientom w toku prowadzonej działalności. Zdobyte przez nas doświadczenie obejmuje pomoc prawną przy negocjowaniu i zawieraniu kontraktów z różnych dziedzin działalności gospodarczej, w tym m.in. działalności budowlanej i deweloperskiej, usług IT, agencji pracy tymczasowej, obrotu towarami (w tym towarami specjalnego przeznaczenia), usług transportowych (w tym transportu lotniczego), działalności finansowej.

 

W razie potrzeby uczestniczymy w negocjacjach i reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji w całej Polsce.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 

W ramach zamówień publicznych od wielu lat wspieramy zarówno zamawiających jak i wykonawców w prowdzeniu projektów w szczególności informatycznych. Nasze unikalne doświadczenie oraz rozbudowana baza dokumentów pozwala na obsługe projektów w pełnym zakresie zarówno przy opracowaniu SIWZ, ofert jak i w trakcie formalnej komunikacji pomiędzy stronami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pomimo tego że specjalizujemy sie w projektach z branży IT możemy z powodzeniem prowdzić projekty w zakreise innych branż. Posiadamy doświadczenie w obsłudze postępowań odwoławczych i jesteśmy kancelarią która regularnie występujących w Krajowej Izbie Odwoławczej. Zakres prowadzonych przez nas spraw obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień. Reasumując naszą największa przewagą konkurencyjną w przedmiotowym zakresie jest to że rozumiemy specyfikę sektora publicznego I potrafimy doradzać naszym klientom zgodnie z tą specyfiką.

307335_r0_620

Ochrona danych osobowych

307335_r0_620

Ochrona danych osobowych

 

Kancelaria zapewnia doradztwo i obsługę prawną projektów związanych z ochroną danych osobowych w poszczególnych sektorach gospodarczych (HR, marketing, świadczenie e-usług) oraz z bezpieczeństwem danych w zakresie IT (m.in. dokumentacje medyczne, energetyka). Doradzamy naszym Klientom w sprawach związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnic szczególnie chronionych (tajemnica bankowa, telekomunikacyjna).

Wsparcie zarządzania projektami

Wsparcie zarządzania projektami

 

Bazując na naszym doświadczeniu oraz posiaadjąc w zespole osoby mogące aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu zagadnień technicznych wspomagamy naszych Klientów w prowadzeniu Projektów IT. Powyższe możemy wykonywać dzięki praktycznej znajomości wiodących metodyk. Na bieżąco reagujemy na materializujące się ryzyka dla wykonania umowy, zapewniamy poprawność formalno-prawną decyzji projektowych oraz komunikacji, czuwamy nad prawidłowym dokumentowaniem prac oraz zgodnością ich przebiegu z wymaganiami umowy

307335_r0_620

Prawo Spółek i zagadnienia korporacyjne

307335_r0_620

Prawo Spółek i zagadnienia korporacyjne

 

Kancelaria świadczy usługi w zakresie tworzenia i organizowania podmiotów gospodarczych, ich oddziałów oraz przedstawicielstw, a także w zakresie restrukturyzacji tych podmiotów tj. ich przekształcania się, łączenia i dzielenia oraz likwidacji. W tym zakresie kancelaria świadczy również usługi związane z analizą stanów faktycznych pod kątem ustalenia optymalnego sposobu przekształcenia zakładów budżetowych w podmioty prawa handlowego, tak aby uzyskać strukturę kapitałowo – właścicielską przyjazną dla pozyskania przyszłych inwestorów i zapewniającą gminom optymalną realizację kompetencji właścicielskich z jednej strony i pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania – z drugiej, oraz inne – związane z szeroko pojętą działalnością samorządową.

Immanentnym elementem usług w zakresie tworzenia podmiotów gospodarczych, jest również doradztwo Klientom przy określaniu długofalowych warunków funkcjonowania w ramach tworzonych podmiotów prawnych lub zakładanej przez Klienta koncepcji biznesowej; w szczególności zaś doradzamy przy tworzeniu wszelkiego rodzaju porozumień o współpracy między Klientem a jego kontrahentami. Praktyka gospodarcza i nasze doświadczenia w tym zakresie pokazują, że kompleksowe warunki współpracy między Klientem a jego kontrahentami obejmują nie tylko umowę spółki, ale w równej mierze pozakodeksowe normy współpracy bazujące na pograniczu prawa handlowego i cywilnego. Stąd też zapisy umowy spółki traktujemy jedynie jako element warunków współpracy.

 

Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy spółek, posiedzeń rady nadzorczej oraz zarządu spółki. Kancelaria obsługuje także podmioty uczestniczące w transakcjach przenoszenia udziałów lub akcji, sprzedaży przedsiębiorstwa, łączenia i podziału spółek, umorzenia udziałów lub akcji.

 

Ponadto Kancelaria w ramach współpracy z podmiotami będącymi członkami międzynarodowych korporacji przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty wewnątrzkorporacyjne dostosowując je do wymagań prawa polskiego takie jak Regulaminy Wewnętrzne, Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych, Polityki Antykorupcyjne etc.

Prawo autorskie i własność intelektualna

Prawo autorskie i własność intelektualna

 

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie udzielania porad prawnych oraz opinii prawnych w zakresie:
– prawa autorskiego
– ochrony danych osobowych
– ochrony informacji niejawnych
– ochrony konkurencji i konsumentów
– prawa własności przemysłowej
– prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed sądami i odpowiednimi urzędami.

307335_r0_620

Sprawy sporne, i arbitrażowe

307335_r0_620

Sprawy sporne, i arbitrażowe

 

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych i mediacyjnych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, organami administracyjnymi i samorządowymi, w tym także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym.

Prawo telekomunikacyjne i informatyka

Prawo autorskie i własność intelektualna

 

Prawnicy Kancelarii posiadają szczegółowe doświadczenie w doradztwie prawnym dotyczącym sektora telekomunikacyjnego i informatycznego (IT), zdobyte w trakcie stałej obsługi firm z tego sektora; świadczymy także wyspecjalizowane usługi doraźne na potrzeby poszczególnych projektów.

307335_r0_620

Zespół

Marcin Zygadlo
Wspólnik /Partner Zarządzający : marcin.zygadlo@rwz.com.pl

Adwokat, ekspert w zakresie opracowania i negocjacji kontraktów IT, prawa autorskiego oraz własności inetelktualnej, posiadający wiedzę z zakresu nowych technologi, absolwent UNiwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki Wrocławskiej w zakresie systemów bazodanowych. Zajmuje się obsługą dużych korporacji międzynorodowych.

Konrad Wyrebowski
Wspólnik : konrad.wyrebowski@rwz.com.pl

Adwokat, absolwent wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2006 r. członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, w latach 2005 – 2010, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa pracy.

Tomasz Olejnik
tomasz.olejnik@rwz.com.pl

Adwokat, współpracownik, specialista z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych oraz prawa farmaceutycznego.

Magdalena Żytkiewicz

magdalena.zytkiewicz@rwz.com.pl

Aplikant adwokacki, specjliasta z zakesu postępowania sądowego.